Vedtægter

20. marts 2021 (Gældende)

Dronninglund Tennisklubs vedtægter som PDF til download:

Vedtægter 2021

Hvis du mangler Adobe Acrobat Reader til at åbne dokumentet, så kan programmet hentes fra den officielle side her.

Vedtægter for Dronninglund Tennis & Padel

§ 1
Foreningens navn er Dronninglund Tennis & Padel (DTP) og har hjemsted i Dronninglund.

Dronninglund Tennis & Padel er en underafdeling af Dronninglund Idrætsforening.

§ 2 Formål
DTP driver og vedligeholder anlægget med baner, klubhus og øvrige faciliteter med det formål at udbrede interesse for og kendskab til tennis- og padelspillet. Derudover er det DTPs formål at deltage i turneringer af både privat og officiel art, såfremt fornøden tilslutning er til stede, samt at skabe et godt kammeratskab blandt medlemmerne.

§ 3 Medlemmer
DTP kan optage såvel aktive som passive medlemmer. Såfremt antallet af medlemmer opnår en sådan størrelse, at det er praktisk umuligt at gennemføre en sæson tilfredsstillende, har DTPs bestyrelse ret til at stoppe for medlemstilgang for så at oprette en venteliste.

§ 4 Regler for eksklusion
DTPs medlemmer er underkastet Dronninglund Idrætsforenings hovedforenings til enhver tid gældende vedtægter samt de af medlemsorganisationens love og bestemmelser.

Overtræder et medlem disse love og forskrifter eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdigt til at stå som medlem, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. I mindre graverende tilfælde kan bestyrelsen idømme karantæne.

En eventuel beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen under ansvar over for DTPs generalforsamling, og det ekskluderede medlem har ret til at møde på førstkommende generalforsamling med henblik på at få taget beslutning om eksklusion op til behandling.

§ 5 Økonomi og hæftelse
DTP ledes af bestyrelsen, der repræsenterer DTP i alle forhold. Bestyrelsesbeslutninger og handlinger, der foretages i henhold hertil, forpligter DTP. DTP hæfter kun med DTPs aktiver overfor evt. forpligtelser. Ingen medlemmer hæfter personligt. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt stiftelse af gæld, som ligger ud over sædvanlige udgifter foranlediget af den almindelige drift skal godkendes af generalforsamlingen. DTP tegnes af formanden + et medlem af bestyrelsen i forening.

§ 6 Valg af bestyrelse
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode og det bør tilstræbes kontinuitet således: 2-3 medlemmer er på valg ulige år og 3-4 medlemmer er på valg i lige år.

§ 7 Valg af suppleanter
Der vælges 1 suppleant på den ordinære generalforsamling. Suppleanten er valgt for 1 år. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder under perioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen.

§ 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Der vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant på den ordinære generalforsamling. – Første gang dog på den ekstraordinære generalforsamling. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år. Hvis revisor udtræder under perioden, indtræder revisorsuppleant.

§ 9 Bestyrelsens opgave
Bestyrelsen varetager klubbens daglige drift og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen nedsætter selv de fornødne udvalg for klubbens drift.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 50 % er tilstede. Sekretæren skal føre protokol over beslutninger på bestyrelsesmøder. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Formanden er medlem af D.I.F.’s hovedbestyrelse.

DTPs bestyrelse skal bl.a.:

 • opkræve kontingenter hos medlemmerne
 • lede og fordele arbejdet mellem sig
 • planlægge en ny sæson med hensyn til træning, holdtilmelding, engagement af træner m.m.
 • føre regnskab over DTPs indtægter og udgifter
 • foranstalte nedsat fornødne udvalg, herunder ungdomsudvalg og seniorudvalg.

§ 10 Indvarsling til generalforsamling
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle DTPs anliggender – dog respekterende bestemmelserne i hovedforeningens vedtægter. Indvarsling til generalforsamling skal bekendtgøres ved opslag på klubbens hjemmeside og klubbens Facebookside med mindst 8 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilstilles formanden mindst 5 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 11 Dagsorden for generalforsamling
DTP afholder generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget og kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i h. t. §6
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

§ 12 Afholdelse af generalforsamling
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Stemmeberettiget er alle fremmødte medlemmer, som ikke står i restance med kontingent, dog skal alle medlemmer under 18 år under stemmeafgivelse være repræsenteret af forældre/værge (max én stemme pr. medlem). Stemmeretten kan først udøves efter 3 måneders medlemskab.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. Ved personvalg er de kandidater, der opnår flest stemmer, valgt. Er der stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, foretages der omvalg mellem disse. Det skal præciseres, at hver stemmeberettiget fremmødt ved afstemning/omvalg kun kan stemme på én af de foreslåede kandidater.

Til gennemførelse af vedtægtsændring kræves dog, at to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Ved alle valg, hvor flere er bragt i forslag, end der skal vælges, og ved afgørelse af eksklusion, skal afstemningen ske skriftligt.

Alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

Der føres protokol over generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan vælge at lade generalforsamlingen foregå online.

§ 13 Aflæggelse af regnskab
Regnskabsperioden er 1. januar – 31. december.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemnerne. Indkaldelse til og afholdelses af ekstraordinær generalforsamling gælder samme regler som til den ordinære generalforsamling.

§ 15 Opløsning
I tilfælde af DTPs opløsning skal respekteres de bestemmelser, som er gældende for Idrætssamvirket i kommunen.

 

Vedtaget på generalforsamling den 20. marts 2021

 

                                                                        
Jørgen Axen, dirigent

 

 

Bestyrelsen for Dronninglund Tennis & Padel

 

                                                                                                                                                           
Karen Axen                                                                Tina Kramer

 

                                                                                                                                                           
Marianne Kvist                                                           Henrik Møller Andersen

 

                                                                                                                                                           
Erik Nielsen                                                                Cathrine Pedersen

 

                                                                        
Jørgen Nørgaard